Podmienky užívania

PREAMBULA

Prevádzkovateľom internetového portálu www.doktoronline.sk (ďalej len „Portál“) je spoločnosť HILBI Slovakia s.r.o., so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 47 849 827, DIČ: 2024116941, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 99752/B (ďalej len „ID“). Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Podmienky stanovujú pravidlá medzi ID a používateľom služieb (ďalej len „Používateľ“). V rámci prevádzky Portálu ID poskytuje jednotlivé služby a produkty, prípadne služby prepojených serverov, prípadne niektorých služieb poskytovaných v spolupráci s treťou stranou, ku ktorým má Používateľ prístup po vykonaní registrácie, ktorá umožňuje Používateľovi jednotnú autentifikáciu pre využívanie Služieb (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“). Používateľom je každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a začne využívať Služby. Potvrdením voľby „súhlasím s podmienkami“ a dokončením procesu registrácie sa Používateľ zaväzuje dodržiavať Podmienky v nasledujúcom znení:

Článok 1 – Registrácia

1.1. Podmienkou pre vstup do Portálu a využitie Služieb je registrácia Používateľa, pričom postup registrácie je detailne uvedený na Portáli (ďalej len „Registrácia“). Registráciou pristupuje Používateľ k týmto Podmienkam a zaväzuje sa ich dodržiavať, zároveň Registráciou udeľuje Používateľ v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených pri Registrácii za účelom využívania služieb Portálu. Registrácia je dobrovoľná a registrovaní Používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb, a to na základe vytvorenia svojho účtu (ďalej aj ako „Účet“). Niektoré zo stránok Portálu môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré Používateľ predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na Portál. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje Používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

1.2. Registráciou poskytuje Používateľ dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri Registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania Služieb, a to na účely poskytovania Služieb počas celej doby trvania Účtu (ďalej len „Profil Služby“). ID je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania Služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie ID okamžite ukončiť Používateľovi poskytovanie Služieb, na využívanie ktorých sa vyžaduje Registrácia.

1.3. ID ako prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany – ­sprostredkovateľov­ na základe písomného zmluvy o poverení, pričom zoznam poverených osôb bude zverejnený na Portáli bezodkladne po poverení. Zverejnenie aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov sa považuje za oznámenie v zmysle § 8 ods. 6 zákona o ochrane osobných údajov. V súvislosti s poskytovaním služieb registrovanému Používateľovi môžu byť jeho osobné údaje predmetom cezhraničného toku osobných údajov do krajín v rámci Európskej únie, do tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov ako aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Zoznam príjemcov, ktorým budú osobné údaje registrovaného Používateľa sprístupnené, zoznam tretích strán, ktorým budú údaje poskytnuté, vrátane krajín, do ktorých sa uskutoční prenos, ID oznámi registrovanému Používateľovi zverejnením na Portáli.

1.4. ID poskytne údaje o registrovanom Používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany orgánom verejnej správy a v prípadoch, keď, keď to vyžaduje zákon.

1.5. Práva Používateľa sú uvedené v ustanoveniach § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a Používateľ je, ako dotknutá osoba, okrem iného oprávnený na základe písomnej žiadosti od ID vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

1.6. Používateľ Registráciou súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama, inzercia a iné informácie o ID, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Toto vyjadrenie Používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy a používaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Používateľ je oprávnený svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie kedykoľvek odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú v komerčnej komunikácii.

1.7. Používateľ je povinný pri Registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané Používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, ID je oprávnený Účet Používateľa zrušiť alebo jeho používanie dočasne obmedziť. ID nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.

1.8. Detailné podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené na Portáli v časti Informácie.

Článok 2 – Služby

2.1. Služby znamenajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne pri konkrétnej Službe uvedené inak. Ak je podmienkou poskytnutia niektorej Služby úhrada odplaty za jej poskytovanie, bude Používateľovi táto Služba poskytnutá po pripísaní uvedenej odplaty na účet ID.

2.2. Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach Používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, poskytovať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané zo Služieb ani z nich vytvárať odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať Služby k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie Služby využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných ID alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo Služieb inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Služby, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných ID.

2.3. Používateľ Registráciou vyslovuje súhlas s tým, že Služby môžu zahŕňať prepojenie na iné webové servery („Prepojené servery“). Prepojené servery nie sú kontrolované ID a ID nie je zodpovedný za obsah žiadneho Prepojeného servera, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených serverov. Zahrnutie týchto prepojení do Služieb neznamená, že by ID schvaľoval obsah týchto serverov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Používateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s Podmienkami, za ktorých je možné tieto servery používať a je zodpovedný za dodržiavanie týchto podmienok.

2.4. Odplatné Služby ID Popis odplatných služieb ID obsahuje cenník Služieb, ktorý upravuje výšku odplaty za používanie Služieb Portálu, jej splatnosť, spôsob úhrady a ostatné podmienky(ďalej len „Cenník“). Cenník tvorí neoddeliteľnú časť týchto Podmienok a zmluvného vzťahu založeného používaním Portálu Používateľom. ID si vyhradzuje právo zmeny Cenníka, ktorá nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia na Portáli, pokiaľ priamo zo zmeny Cenníka nevyplýva neskorší dátum platnosti.

2.5. Doručovanie dokladov o prijatých platbách Používateľ Registráciou potvrdzuje, že súhlasí so zasielaním elektronických dokladov o prijatých platbách zo strany ID (ďalej len „Doklady“) za podmienok uvedených nižšie. Doklady budú doručované do 14 dní po prijatí konkrétnej platby zo strany ID na Profil Používateľa.

Článok 3 – Práva a povinnosti Používateľa

3.1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky, súčasne aj konkrétne podmienky niektorej zo Služieb, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3.2. Používateľom je zakázané:
a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,
c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
h) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,
i) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,
j) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,
k) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,
l) šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,
m) navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,
n) zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.

3.3. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Portáli a súhlasí s tým, že nebude používať Portál na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s týmito Podmienkami, či podmienkami konkrétnej Služby.

3.4. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb poskytne ID svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom) poskytuje tým ID bezodplatne nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti (ďalej len „Príspevky“), a to i vtedy, ak sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“), právo: a) používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek takéto komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, b) sublicencovať tretej strane neobmedzené práva na vykonávanie ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe obdržania týchto Príspevkov nevzniká ID povinnosť tieto akokoľvek užívať a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z Portálu.

3.5. Registrovaný Používateľ môže kedykoľvek požiadať ID o zrušenie jeho registrácie na Portáli a ID sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť. Ukončenie registrácie bude vykonané k poslednému dňu, ku ktorému má používateľ uhradené odplatné služby ID.

3.6. Používateľ má právo uplatniť reklamáciu Služieb v súlade s Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť týchto Podmienok a zmluvného vzťahu založeného používaním Portálu Používateľom. ID si vyhradzuje právo zmeny Reklamačného poriadku, ktorá nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia na Portáli, pokiaľ priamo zo zmeny Reklamačného poriadku nevyplýva neskorší dátum platnosti.

Článok 4 – Práva a povinnosti ID

4.1. ID poskytuje Služby na Portáli v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. ID neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Portálu. ID nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá Používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Portáli.

4.2. Obsah Portálu je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu ID zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich ID. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia ID je zakázané. ID ako oprávnený zástupca autorov článkov a iných materiálov zverejnených na Portáli si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle autorského zákona. 4.2. ID má právo najmä:
a) kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa z dôvodu porušenia týchto Podmienok,
b) prerušiť poskytovanie Služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne,
c) kedykoľvek vykonať technickú odstávku Portálu a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia,
d) vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.3. ID sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy orgánov verejnej správy a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy ID vzniknutej v dôsledku aktivít Používateľa na Portáli, je Používateľ povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

Článok 5 – Ochrana údajov, právna zodpovednosť

5.1. ID uchováva Používateľom zadané údaje v rámci Profilu Služby v zabezpečenej databáze a chráni všetky údaje pomocou moderných šifrovacích technológií. ID vyhlasuje, že podnikol všetky možné, t.j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. ID však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k Profilu Služby jednotlivých Používateľov a/alebo k ich Účtom a/alebo k príslušnej databáze ID a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Používateľ vyhlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

5.2. ID vyhlasuje, že bude zabezpečovať funkčnosť Služieb s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri nemožnosti riadneho využívania Služby mohli vzniknúť Používateľom či tretím osobám.

5.3. ID nezodpovedá za činnosť Používateľov a za spôsob, akým Služby využívajú. ID nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb, Registrácie Používateľmi či tretími osobami.

5.4. ID nezodpovedá za škody, ktoré by Používateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb. ID nezodpovedá za škody, ktoré by Používateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Článok 6 Reklama a inzercia

6.1. ID je oprávnený využívať Portál na komerčné aktivity – reklamu a/alebo inzerciu tretích osôb – v súlade s Etickým kódexom reklamnej praxe v platnom znení, prijatým Radou pre reklamu.

6.2. Reklama a/alebo inzercia tretích osôb bude na Portáli zreteľne odlíšená od jeho ostatného obsahu.

Článok 7 – Zmena Podmienok

7.1. ID je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia Podmienok. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok. Zmena Podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia nového úplného znenia Podmienok na Portáli.

7.2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní Služieb po vykonaní týchto zmien, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

7.3. ID môže odoslať všetkým novým Používateľom správu elektronickej pošty, v ktorej informuje Používateľa o tejto službe, jej funkciách a prevádzke. ID je tiež oprávnený elektronickou poštou informovať Používateľa o posledných aktualizáciách Služieb či novinkách na Portáli.

Článok 8 – Platnosť a účinnosť Podmienok

8.1. Registráciou Používateľa sa Používateľ a ID dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Portálu a/alebo Služieb sa riadia ustanoveniami Podmienok a aplikovateľnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, autorského zákona, zákona o ochrane osobných údajov. Ak Používateľ pri používaní Portálu má postavenie spotrebiteľa, riadia sa právne vzťahy neupravené Podmienkami Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.2. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia na Portáli dňa 29.11.2016.